MAQS

За на? name=Настан? fp-style=Зачленувањ? fp-style=Новост? fp-style=Контакти

MAQS  
EnglishAlbanian

 

 

За на?/font>

Шт??МАКС?

МАКС (Македонска асоцијациј?за квалитет во настават?по странски јазици) ?организација, основана од 16 училишта за странски јазици ?со поддршка од Британскио?сове?во Македонија. Негова главна це??да се промовир?квалитет во настават?по странски јазици со воспоставување?одржувањ?на високи професионалн?стандард? ко?се во согласност со европските. Сите членов?се обврзуваат да ги прифатат стандардит?? целите на асоцијацијат?

Ко?може да биде член на МАКС?

Член на МАКС може да биде секо?училиште ко?им?за це?да доби?акредитација.

Како да се стан?член на МАКС?

Потенцијалниот член пополнув?апликација, испрак?CV (ко?се наоѓаа?на ве? страната) ?уплаќа еднократна сума за зачленувањ? Надзорниот одбо?воспоставува контак?со потенцијалниот член, ко?пото?станув?кандидат член. По уплаќање на годишн?членарин?кандидатот член ги добива потребните документ?- статутот, правилнико?за работа ?шемата на МАКС. ЦОСЈ, Центарот за обук?по странски јазици се обврзува да се пријав?за инспекција во ро?од тр?години. во спротивн?неговото членство во МАКС престанува.

Ко?се погодностите за членовит? на МАКС?

  • Пошироки можности за рекламирањ?на членовит?/span>
  • Информации за тековнит?развојни насоки во настават?по странски јазици
  • Европска стандардизациј?на нивоат?за странски јазици
  • Семинари ?работилниц? за подобрувањ??одржувањ?на квалитетот во јазичнит? училишта
  • Комуникација, размен? на професор??експертиза
  • Консултантск?услуги

Ко?се придобивките од акредитацијата на училиштата?

Акредитацијата гарантир? објективен ?независе?дока?за квалитет на акредитираното училиште. Бо нивнит?документ??публикуван?материјали, акредитираните членов?можа?да го користат логото на МАКС како печа?за квалитет.

 

 

 

?
 


Посетители

  Ажуриран? Јануар?2019
©Copyright -Maqs
Администрирано од:Webmaster